Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia zawodowego. Uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna egzaminu zawodowego polega na rozwiązaniu testu pisemnego, trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub systemu elektronicznego .

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania praktycznego, trwa 120, 180, 210 lub 240 minut (zależnie od kwalifikacji) i jest przeprowadzana według modelu (formy): w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa; wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera; d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja; dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

 

Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje

Zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.  Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

 

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzyma osoba, która posiada:

  • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz
  • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.