Egzaminy zawodowe – sesja Lato 2022


W naszej szkole podczas letniej sesji egzaminacyjnej będą przeprowadzone egzaminy z kwalifikacji jedno-,  dwu- oraz trzyliterowych. Początek sesji nastąpi 01 czerwca 2022 r. a jej zakończenie 27 czerwca 2022 r.

Przypominamy, że przystąpienie do obu części egzaminu z kwalifikacji trzyliterowych jest obowiązkowe pod rygorem promocyjnym. Do egzaminów z kwalifikacji jedno- i dwuliterowych uczniowie i absolwenci przystępują dobrowolnie.

Zdający przynoszą na każdy egzamin dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL oraz mogą mieć ze sobą małą butelkę wody.

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. dotyczącym materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu zawodowego (Formuła 2019) i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 oraz Formuła 2017):

  • w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi (wg Formuły 2012 oraz Formuły 2017) – każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*.
  • w części pisemnej egzaminu przeprowadzanej na stanowiskach komputerowych (wg Formuły 2019) – każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.
  • w części praktycznej egzaminu dla wszystkich jego Formuł – każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz w przypadku kwalifikacji TDR.01 oraz kwalifikacji MG.43 zdający może mieć dodatkowo –  kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę.

Uwaga: * – kalkulator prosty umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń, takich jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, ewentualnie umożliwia obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Terminy przeprowadzania poszczególnych egzaminów zostały zamieszczone w gablocie „Egzamin zawodowy” znajdującej się na parterze szkoły (obok sekretariatu). Należy dokładnie sprawdzić datę i godzinę rozpoczęcia egzaminów. Na egzaminy należy koniecznie zgłosić się 30 minut przed godziną wyznaczoną na ich rozpoczęcie.

Osoby zdające egzaminy praktyczne w innych ośrodkach egzaminacyjnych niż nasza szkoła proszone są o bezpośredni kontakt z tymi ośrodkami w celu zapoznania się z wyposażeniem przygotowanych tam stanowisk egzaminacyjnych (dotyczy kwalifikacji: CHM.01, ELE.02, MEC.03, MEC.08, MOT.05).

ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS EGZAMINÓW