Egzamin zawodowy tuż, tuż …


Od 9 stycznia 2019r. rozpoczyna się sesja zimowa egzaminów zawodowych. Część pisemna egzaminu ze wszystkich kwalifikacji odbędzie się w naszej szkole w dniu 10 stycznia 2019r. Egzaminy praktyczne z większości kwalifikacji odbędą się również w naszej szkole, tylko część praktyczna egzaminu z kwalifikacji M.18 dla zawodu technik pojazdów samochodowych oraz z kwalifikacji E.07 dla zawodu technik elektryk odbędzie się w ośrodku egzaminacyjnym CKZiU.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w gablocie „Egzamin zawodowy” – koniecznie trzeba się z nim zapoznać.

Uproszczony rozkład egzaminów z poszczególnych kwalifikacji został zamieszczony poniżej.

scan0220

Zdający w dniu egzaminu zgłasza się do ośrodka egzaminacyjnego (szkoła , CKZiU) nie później niż 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

bez-tytulu-1

Co zdający przynosi na egzamin?

Na część pisemną:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
 • Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Na część praktyczną:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
 • Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).
 • Materiały i przybory pomocnicze określone w komunikacie dyrektora CKE z dnia 27 listopada 2018r. Dla kwalifikacji zdawanych w tej sesji zostały zamieszczone w tabeli.

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Materiały i przybory pomocnicze

A.54

Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.20

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

kalkulator prosty

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

Wyniki egzaminu zawodowego po sesji zimowej 2019

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 26 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019 r.

 

Dyrektor szkoły albo upoważniona przez niego osoba przekazuje uczniowi lub absolwentowi informację o wynikach egzaminu zawodowego, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Uwaga:

 • Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu.
 • Po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.
 • Egzamin zawodowy dla absolwentów jest odpłatny jeśli zdający przystępuje do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny. Wysokość i sposób opłat określono szczegółowo na stronie www.oke.waw.pl

 

Wglądy do pracy egzaminacyjnej 

 • Zdający (w przypadku ucznia niepełnoletniego – uczeń lub jego rodzice) mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub informacji o wynikach egzaminu zawodowego.
 • Rodzicom zdających pełnoletnich nie udziela się informacji dotyczących pracy egzaminacyjnej. Nie mogą oni również uczestniczyć we wglądzie do pracy egzaminacyjnej.
 • Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.
 • Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną, itp. (formularz wniosku dostępny na stronie oke.waw.pl)
 • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin wglądu (miejsce, dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O terminie wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę.
 • Podczas wglądu obecny jest pracownik okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej nie może być krótszy niż 30 minut.
 • Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana. Możliwe jest natomiast wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w części.
 • Podczas wglądu dozwolone jest korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego, np. telefonu komórkowego.
 • Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu OKE zapewnia kartki formatu A4 oraz długopisy.
 • Po wglądzie uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 • Okręgowa komisja egzaminacyjna dokonuje weryfikacji sumy punktów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego, ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, jeżeli zdający spełnił warunki określone dla jego otrzymania albo anuluje dotychczasowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz wydaje nowe świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.