Archiwum dnia: 13 lutego 2016


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia zawodowego. Uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem […]

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie


Od października 2015 r. z większym niż dotychczas nasileniem kontynuowane są prace konstrukcyjne przy budowie pojazdu czterokołowego w ramach projektu „mój pojazd”. Tym razem, oprócz dwóch grup składających się z uczniów klasy 2Tp (zawód technik pojazdów samochodowych) uczestniczących w kołach zainteresowań technicznego i motoryzacyjnego, do prac włączyły się również dwie […]

Kontynuacja projektu „mój pojazd”